MOŻNA PANIKOWAĆ[EN below]

Amerykański reżyser Jonathan L. Ramsey stworzył film dokumentalny pod tytułem “Można panikować”. Film opowiada historię 62-letniego klimatologa, dyrektora wydziału geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, Profesora Szymona Malinowskiego. Mówi on o tym, jak trudno jest przekazywać prawdę o katastrofie klimatycznej, której ludzie nie chcą do siebie dopuścić. Obraz dojrzałego mężczyzny, który połowę swojego życia przeżył w komunizmie, a drugą połowę w kapitalizmie, jest uniwersalny dla odbiorców w każdym wieku. Obserwując społeczeństwo i nauczając o klimacie od ponad 40 lat, Malinowski dochodzi do wstrząsającej konkluzji, że “Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy. Nie wiedzą, ale myślą, że wiedzą lepiej.” To swego rodzaju definicja lat walki o prawdę, które film nam przybliża.


“Można panikować” jest filmem konkursowym 17. edycji festiwalu Docs Aginst Gravity, odbywającego się na jesieni. Producentom udało się jednak przekonać organizatorów festiwalu, aby mógł być on opublikowany w czerwcu przez tydzień. Będzie on dostępny w serwisie YouTube od 1-ego do 7-ego czerwca, w celu zwórcenia uwagi na problem kryzysu klimatycznego w tygodniach poprzedzających Szczyt Rady Europejskiej.


Obejrzenia film tutaj https://youtu.be/osm5vyJjNY4.

Zaproś do oglądania rodzinę i przyjaciół, udostępnij na swoich mediach społecznościowych. Niech wszyscy wiedzą, że dopóki nie podejmiemy odpowiednich działań, by stawić czoło kryzysowi klimatycznemu, #MożnaPanikować!

An American-based director Jonathan L Ramsay produced a documentary called It’s ok to panic (orig. Można panikować). The film tells the story of a 62-year old climate scientist Szymon Malinowski who talks about the struggle of passing on the truth about the climate catastrophe that many people don’t want to hear. The picture of a grown man who lived half of his life in communism and the other half in capitalism, appeals to viewers of all ages. Having been observing society and teaching about the climate for over forty years, he has come to the staggering conclusion that “People don’t have knowledge, they have opinions. They don’t know, but they think they know better”. This represents the several years of struggle for truth about climate change, that the movie tries to convey.


It’s ok to panic is meant to be shown at the 17th Millenium Docs Against Gravity festival in autumn, however, the producers have managed to convince the festival organisers to release the movie in June 2020 for one week. It will be available on YouTube from June 1st to June 7th, in order to draw attention to the issue of climate change in the weeks before the European Council summit.


You can watch the movie here https://youtu.be/osm5vyJjNY4.

Show it to your family and friends, share on your social media. Everyone must know, that until we don't take adequate steps in order to tackle the climate crisis, #ItsOkToPanic!