Przetwarzanie danych osobowych

- klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Martyna Grygierek z siedzibą/zamieszkały w Konarach (32-031), ul.Konarska, (dalej: „Administrator”), telefon:+48 606 631 082 e-mail: grygierek.martyna@gmail.com

2.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania Cię (za pomocą emaili, SMSów, przesyłek pocztowych oraz telefonicznie) o działaniach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego związanych z ochroną klimatu, naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach, o sposobach na to, jak można dodatkowo zaangażować się w nasze działania. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o bezpośrednich działaniach, w które jest zaangażowany;

3. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane: 

a/ w zakresie celu wskazanego w pkt 2 – do czasu cofnięcia Twojej zgody, przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie. 

b/do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat od podania danych osobowych. 

4. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wskazanych powyżej celów. 

5. Przetwarzając Twoje dane, korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy Twoje dane, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

6. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a w szczególności do:

  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

  • żądania usunięcia danych osobowych,

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w przypadkach przewidzianych prawem.

W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z tel:+48 606 631 082 (dane kontaktowe administratora)

7. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do informowania Cię o działaniach Międzynarodowego Strajku Klimatycznego związanych z ochroną klimatu, aktualnych projektach oraz o sposobach na to, jak można dodatkowo zaangażować się w działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.